Informacije

Cenik dodatnih storitev

v nepremičninski družbi 3MS nepremičnine
IZDELAVA POGODBE (PREDPOGODBE)

0,3 % od pogodbene vrednosti oziroma najmanj 200,00 €

PREPIS NEPREMIČNINE

Zajema preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine in morebitnih pravic tretjih oseb, zastopanje v postopku prodaje kmetijskega zemljišča ipd. in sestavo pogodbe - 600,00 €.

OCENA TRŽNE VREDNOSTI NEPREMIČNINE

Je vključena v provizijo. V primeru, da je naročena posebej ali če je naročitelj predčasno enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju pa se zaračuna v višini 150,00 €.

OGLEDI

Ogledi nepremičnine so na podlagi pogodbe o posredovanju vključeni v provizijo. Če naročitelj enostransko predhodno odstopi od pogodboo posredovanjuali naročnik sam najde tretjo osebo s katero sklene pogodbo o posredovanju ter o tem ne obvesti nepremičninske družbe, se vsak opravljeni ogled zaračuna v višini 50,00 € ter kilometrina.

URA SVETOVANJA IN SODELOVANJA PRI POGAJANJIH

Svetovanje naročitelju in sodelovanje pri pogajanjih je vključeno v provizijo. Če je dogovorjeno posebej ali je naročitelj predčasno enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju se zaračunava po urni postavki 50,00 €

PRIDOBITEV IN PREGLED DOKUMENTACIJE

Pridobitev in pregled dokumentacije je vključeno v provizijo. Če pa je storitev naročena posebej ali je naročitelj predčasno enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju pa se zaračuna v višini 50,00 €. Pridobivanjepotrdila o namenski rabi, potrdila občine o neuveljavljanju predkupne pravice ali lokacijske informacije se obračuna po uradnem ceniku občine, ki je pristojna za izdajodokumenta.

STROŠKI OGLAŠEVANJA

Stroški oglaševanja po presoji posrednika so vključeni v provizijo. Oglaševanje na posebno željo naročitelja pa se zaračuna posebej. Naročnik je dolžan plačati oglaševanje tudi v primeru ko sam sklene pogodbo ter o tem ne obvesti nepremičninske družbe:

  • priprava posameznega oglasa (za vsak oglaševalski medij posebej) stane 40,00 €;
  • objava enega oglasa –po prejetem računu,najmanj pa v pavšalnem znesku 25,00 €;
  • dnevno oglaševanje na portalu, vsak portal posebej, 2,5 €/dan.
OPOMI

Strošek opomina za neplačane obveznosti znaša 3,00 €;

CENITVE ZUNANJIH IZAJALCEV

Cenitve zunanjih izvajalcev se obračunavajo po ceniku stalnega sodnega izvedenca ali cenilca posameznestroke.

TUJI DRŽAVLJANI

V primeru uporabe tujega jezika se vrednost storitve iz tega cenika poveča za 100%.Cenestoritev iz tega cenika veljajo od 22.9.2020 dalje. Družba 3MS d.o.o. ni zavezanec za DDV. DDV se na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1,ne obračuna. Pomoč naročitelju pri izpolnitvi davčne napovedi, overitvi pogodbe, sestava primopredajnega zapisnika in podobne storitve so stvar dobrih poslovnih običajev in se posebej ne zaračunavajo, razen v primeru, da se z naročiteljem vnaprej ne dogovorita drugače.

Cenik velja od 22.9.2020 dalje.